🔴 Khi bạn có tài khoản chính trên BigSeller và phân quyền cho nhân viên với các tài khoản phụ, có một vài dữ liệu nhạy cảm như giá cả, lợi nhuận ước tính, ... k muốn cho nhân viên biết thì bạn có thể...