Nội dung 14 phần chuyên ngành ngoại khoa.
Phần phân loại trong viêm xương chấn thương mãn tính nói có 4 hình thái mà nêu ra có 2 là viêm màng xương do sẹo da xơ chai và viêm xương có lỗ dò.
Bổ...