KHông biết giá nhiêu , trong vòng 800 $ thì may ra còn mua nổi