Post: Cùng 1 hình ảnh dùng ở nhiều trang với alt khác nhau có hợp lệ?
User: karofi_viet_nam
Infraction: Gửi bài spam
Points: 2

Administrative Note:


Message to User: