học ở trung tâm mấy cái basic để làm nền tảng, rồi sau đó tự học thêm qua các tut trên mạng