ver của cái gì ? application ? kernel ? distro ? :) Tốt nhất là phải nêu đầy đủ hết thì mới mong có câu trả lời nhanh chóng & đúng :)