Chúng ta phải đấu tranh tiếp tục đi, không thể để VVT và BGK ngồi yên được. Họ phải có trách nhiệm trong việc này chứ