Còn mấy ngày nữa thôi, tôi cũng ráng căng mắt + tai ra nghe xem quí vị trong BTC + BGK sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào.

Nói thực, tôi cũng đang có dự định về VN làm công tác CNTT, nên cũng...