liệt kê thế này thì nhiêu lắm nên đưa ra tiêu chí tối thiểu phải đạt được cái gì chứ nhỉ