bạn có thể cho mình xin code mà bạn hoàn thành không? mình đang cần, cảm ơn bạn!!!!