chắc do phần mềm "netcut". phần mềm này khi laptop bắt được wifi thì laptop đó dường như làm chủ được cái cục wifi ấy. có thể cắt mạng của bất kì thiết bị nào đang bắt để tăng cường tốc độ cho laptop...