nay mới biết máy ảnh cũng bị nấm, hix nhiều thứ phải tìm hiểu quá