double* b; // tức là con trỏ trỏ đến vùng dữ liệu kiểu double. => con trỏ kiểu double //
double** b; // tức là con trỏ trỏ đến vùng dữ liệu kiểu con trỏ kiểu double.