Mình nghĩ đoạn code ví dụ trên có vấn đề, mình đã chạy thữ: khi row=2 va col=3 thi ma trận xuất ra không đúng.
Để truy cập đến địa chỉ và và giá trị con tro ma trận cú pháp là (ptr+i*max+j) va...