Cho số tự nhiên N. Phân tích N thành tổng K số tự nhiên (0<K<=N). Cho biết cách phân tích nào có tích các phần tử lớn nhất.
VD: N = 6; K =2 ta có các cách phân tích sau theo chiều không giảm các...