Mình cũng đang tìm hiểu, giờ TPHCM nhiều trung tâm quá, mình không biết đâu mà lần luôn