Mình cam rơn vì bài viết này có trung tâm ILI mình đang học, lúc đầu cũng phân vân lắm vì thay đổi môi trường k biết thế nào nhưng học được một tuần khóa 30/10 này , cái ông thấy Richard ổng dạy dễ...