Nằm trong hẻm nhưng dạy chất lượng là không vấn đề bạn ơi.