Có cố gắng nhất định thành công nè!!! Tiếng Anh không khó quan trong chưa tìm được địa chỉ tin tưởng, chưa thực sự cố gắng thôi :D
Bạn nào mà dự định học thì đi test đầu vào trước, mục đích là biết...