Đây thực ra không phải là vấn đề của em mà là của ... của em.