ồ thê à mình cũng giống như bạn, chúng ta làm quen nhau nhé