Thiết kế này chưa thật sự dành cho tương lai di động.