Đúng là phần Trung Kỳ là An Nam, ko liên quan đến An Nam đô hộ phủ ngày xưa của anh Khựa.