Cụ thể làm như thế nào vậy bro ??? Chẳng hiểu gì cả ....