Trong bất kì ngôn ngữ nào của nước nào cũng chia thành 2 loại: Ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói.
Ngôn ngữ nói thì theo mình nghĩ cũng chia thành ngôn ngữ cho người chuyên ngành và ngôn ngữ đại chúng...