mình cũng chưa hiểu nhiều, có thể minh cũng lắng nghe ban