Mình không hiểu lắm, nhưng chắc chắn bạn còn nhiều điều muốn nói. Nên lắng nghe