chủ top viết bài này lúc đó chắc tâm trạng lắm đấy mờ
cám ơn vì đã là những người đầu tiên rám làm và rám lập ra it và có đựuoc 4rum mạnh mẽ như bây giờ thank:)