Thất nghiệp có hai loại là vĩnh viễn và tạm thời. Nhưng hiện nay môi trường học tập và trao đổi rất rộng mở nên khả năng thất nghiệp vĩnh viễn là ít còn thất nghiệp tạm thời thì ai cũng có giai đoạn...