Đúng là ảo thật đó. Chức năng GameStream này hỗ trợ các dòng GTX từ 600 trở lên đó bạn. Nhưng với GTX 950 thì sẽ được hỗ trợ nhiều hơn thì phải