Bạn thêm echo vào chỗ cần fix bug thì sẽ thấy, mình đọc qua thì đến đoạn này chẳng hiểu biến $delphong lấy ở chỗ nào, vì thế nó là rỗng, tuy nhiên nếu nó là rỗng thì cũng ko thể xóa hết cả table đc....