Bạn thử làm theo cách này xem, mình vẫn hay dùng nó, nên mình sửa theo cách của mình. Cái "$connect" là cái kết nối cơ sở dữ liệu ấy.

$sql="DELETE FROM phongban WHERE phong='$delphong'";
$del_db...