Em đang học về php&mysql và thử tạo 1 bảng csdl:

phongban(phong,ngaytao)

Vấn đề là khi em tạo nút delete cho từng dòng thì khi ấn nút delete thì csdl ko xóa dòng đó mà xóa hết tất cả dữ liệu....