em đang lập trình game mineweeper(dò mìn),giống ở Win xp bằng C#.giờ viết code timer ntn để khi win, lost, newgame thì nó stop và reset lại về 0 ạ???