quá chuẩn...trước có ông tổng giám đốc bên mình sài MAC, hệ thống thì toàn WINDOW...có cái thư mục chung không sao kết nối cho MAC được...