Hi,

Mình viết code bên dưới để check 1 file đang được open hay đang closed
Không biết sai chỗ nào mà lúc nào cũng in ra là: File is open. :(fstream strFile;
strFile.open( "text.txt" );