strFile.open( "text.txt" );
Cái này là bạn đang mở nó rồi mà bạn. Vì vậy cho nên kết quả của bạn sẽ luôn báo "File is open" là đúng rồi !