Mình dùng bên Nhật thấy hơi chậm. Hay do web trước bị dots.