Ai phân biệt giúp mình cáp quang multi mode và cáp quang single mode với.