Chụp ảnh là 1 nghệ thuật và người chụp ảnh là 1 nghệ sỹ. Yếu tố khách quan cũng chiếm 1 phần đó nhé