Tôi thường bị gãy phần chụp đêm và chuyển động. Thanks