Mình cũng xin đăng ký 1 slot

Khu vực tham gia : HN
Nick diễn đàn : Herokul
Họ và tên : Đoàn Anh Hùng
Số điện thoại liên hệ: 0168 385 4356