Mở đầu XIN AD cho treo bài ít ngày vì mình biết nội dung quá lệch với forum.
Mình đường cùng khó khăn mới lên các diễn đàn kêu gọi sự chia sẻ chung tay giúp đỡ hoàn cảnh ẻo le của mình hiện tại:...