Bạn cài Magento trên đâu? Nếu là Windows thì thử trên Chrome xem vì FF hay bị lỗi upload flash, và vào thư mục media phân full quyền luôn xem sao nhé!