nhận max 8Gb là 4 thanh 2gb chứ không nhận 2 thanh 4Gb. Main cổ nên bị vậy chăng