Lập trình viên suốt ngày làm bạn với máy tính, ăn ngủ cùng laptop