Mình thì thường khi nào cần thì vào Shrink Log với câu lệnh dưới. Còn cái tự động hằng ngày thì theo mình không nên, vì nó đâu thể 1 ngày mà sinh ra được dữ liệu nhiều để bạn Shink Log làm gì, Nên...