Nếu Database đang set recovery mode=Simple, bạn có thể thoải mái shrink.
ELSE, bạn cần backup database (Full, diff, or LOG) trước khi shrink.