chuẩn vẫn đang 16.04 như ông, và vẫn chưa muốn update