Cách dể nhất thep ý bạn là:
Làm từng batch file xoá từng folder.
Set task schedule chạy đúng giờ, đúng ngày, đúng tháng mình muốn cho từng bat file.

Tuy nhiên một tháng 1 lần thì tới ngày đó vào...